فیلم از یاران گمنام جنبش سبز از داخل زندان گوهردشت

ملاقات حضوری به زندانیان گوهر دشت نمی دهند، یاران گمنام جنبش سبز از داخل زندان فیلم می گیرند و به بیرون می فرستند. در این سی ثانیه این هشت آزاده را می شود دید: رضا رفیعی، مجید توکلی، مسعود باستانی، مهدی محمودیان، عیسی سحرخیز، داوود سلیمانی، رسول بداقی و احمد زیدآبادی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: