حکایتی از مجتبی واحدی و دو دستی چسبیدن جناب خن دان!

مجتبی واحدی:

آقای خاتمی! شما که به دنبال اصلاحات در چارچوب نظامید، ایا لازم نمی بینید در کنار توجیه گری پرحجم نسبت به اقدام خود، در مورد نگران کننده ترین خبر هفته که به «ترکمانچای چینی »معروف شد هم سخنی بگویید؟ اگر حتی یک کلام در این مورد سخن می گفتید شاید ماهم می توانستیم منتقدان را قانع کنیم که شما در کنار تلاش برای نجات قایق چند نفره نظام، نسبت به کشتی در حال غرق شدن هفتاد میلیون ایرانی نیز، دغدغه هایی دارید.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: