چه خوش باشد که بعد از انتظاری // به امیدی رسد امیدواری *** از آن خ وشتر از آن بهتر نباشد // دمی که می رسد یاری به یاری

به امید آزادی تمام عزیزان در بند

چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری – از آن خوشتر ا ز آن بهتر نباشد دمی که می رسد یاری به یاری.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: